Algemene voorwaarden STAPP Education BV

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je gebruikmaakt van enige dienst/cursus die op deze website is opgenomen. Staak het gebruik van onze website en alle verbonden diensten onmiddelijk als je hier niet mee eens bent .

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Stapp Education ten behoeve van de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meeste ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn het verzorgen van trainingen en opleidingen ten behoeve van logopedische therapie, zowel op locatie als online, en de daarbij behorende Software, advisering en ondersteuning;
Afnemer: natuurlijk of rechtspersoon die van Stapp Education Diensten wenst af te nemen of afneemt en daarmee de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Software: alle door Stapp ontwikkelde computerprogramma’s, systemen en applicaties in het kader van logopedische therapie, alsmede al het lesmateriaal en alle werkboeken, documentatie en know how;
Stapp Education: de gebruiker (in de zin van artikel 6:231 onder b BW) van onderhavige algemene voorwaarden, te weten Stapp Education B.V., statutair gevestigd in Eelde en kantoorhoudende te (9751 NN) Haren aan de Kerklaan 30, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86830880 en alle aan haar gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen.
1.2 In deze algemene voorwaarden zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden bij de laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden.
1.3 Woorden in onderhavige algemene voorwaarden gebruikt in het enkelvoud, behouden hun betekenis wanneer zij in het meervoud worden gebruikt en omgekeerd, tenzij in het verband van de zin duidelijk een andere betekenis wordt bedoeld.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stapp Education en iedere overeenkomst waarbij Stapp Education partij is.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventueel door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.
2.4 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover een bepaling in de tussen Partijen gesloten overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming 

3.1 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Stapp Education dat is gebaseerd op door de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.2 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Stapp Education dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.3 Indien afnemer de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Afnemer is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen Stapp Education

4.1 Stapp Education verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Stapp Education zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
4.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar oordeel van Stapp Education vereist, is Stapp Education bevoegd om niet ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (hierna: “Derden”) bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken.
4.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele Derden die Stapp Education bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze Derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Stapp Education, jegens de afnemer een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Stapp Education, zelf partij bij de overeenkomst.
4.4 Het is mogelijk dat de Derden die eventueel door Stapp Education bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake beperken. Stapp Education gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de afnemer te aanvaarden.


Artikel 5 Overmacht

5.1       Stapp Education is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst in een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Stapp Education onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.


5.2       Voor zover door overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.


5.3       Indien Stapp Education bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.


5.4       Schade aan de zijde van afnemer als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.Artikel 6 Opschorting en ontbinding

6.1       Stapp Education is, indien en voor zover de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat afnemer in verzuim is. Indien en voor zover de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Stapp Education ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen verkeert afnemer per direct in verzuim. Indien afnemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin afnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Stapp Education gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij afnemer reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de door hem verschuldigde en (redelijkerwijs) nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.


6.2       Voorts is Stapp Education gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.


6.3       Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Stapp Education geleden schades voor rekening van afnemer.


6.4       Afnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Stapp Education op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en/of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Stapp Education behoren te komen, afnemer ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de vergoeding op basis van de overeenkomst voor een periode van 2 maanden.

6.5       Indien Stapp Education de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar.


Ingeval van een door afnemer afgenomen cursus of training is afnemer gerechtigd deze tot 24 uur voor aanvang hiervan te annuleren. Bij annulering 21 dagen of meer vóórafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum is afnemer een vergoeding van 50% van de opdrachtsom verschuldigd. Bij annulering binnen 21 dagen maar voor 1 dag van de uitvoeringsdatum is afnemer een vergoeding van 75% van de opdrachtsom verschuldigd. Bij annulering minder dan 1 dag vóórafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum is afnemer de volledige opdrachtsom verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1       Indien afnemer door een aan Stapp Education toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van enige op haar rustende verplichtingen schade lijdt, is Stapp Education met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.

7.2       Stapp Education is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, persoonlijk letsel, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.


7.3       De aansprakelijkheid van Stapp Education is, behoudens opzet en bewuste roekloosheid harerzijds, beperkt tot een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde vergoeding over een periode van 2 maanden op basis van de overeenkomst.

7.4       Mocht Stapp Education aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Stapp Education te allen tijde het recht deze schade te herstellen in plaats van het vergoeden van deze schade.

7.5       Afnemer vrijwaart Stapp Education van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Stapp Education toerekenbaar is.


7.6       Stapp Education garandeert niet dat de logopedische therapie en Software altijd juist functioneert en in alle gevallen een geschikte therapie is. Het is uitsluitend ter beoordeling van en voor verantwoordelijkheid van afnemer of de Software en de logopedische therapie in een specifieke situatie kan, mag en zal worden toegepast en op welke wijze, onder welke voorwaarden en met welke intensiteit dit gebeurt. Voor schade of letsel aan of van degene die aan therapie door afnemer wordt onderworpen, is Stapp Education nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk.


Artikel 8 Financiële bepalingen

8.1       Stapp Education hanteert voor alle betalingsverplichtingen vanafnemer een betaaltermijn van 14 dagen na verzenden van de factuur of een ander soortgelijk verzoek tot betaling.

8.2       De termijn in lid 1 is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 onder a BW. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is afnemer derhalve in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd.

8.3       De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.4       Afnemer is over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag.

8.5       In afwijking van lid 4 wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien afnemer een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.

8.6       Stapp Education is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

8.7       Het is afnemer nimmer toegestaan om enige vordering die zij heeft op Stapp Education te verrekenen (in de zin van artikel 6:127 BW) met een schuld die zij heeft aan Stapp Education of een andere entiteit van Stapp anders dan met uitdrukkelijke instemming van Stapp Education.


Artikel 9 Privacy

9.1       Stapp Education verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming.

9.2       Stapp Education zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

9.3       Contactgegevens kunnen door Stapp Education worden gebruikt om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten van Stapp Education

10. Accounts

 • 10.1 In order to procure Services on this Website and to use certain other parts of the System, you are required to create an Account which will contain certain personal details and Payment Information which may vary based upon your use of the Website as We may not require payment information until you wish to make a purchase. By continuing to use this Websiteyou represent and warrant that:
 • 10.1.1 all information you submit is accurate and truthful;
 • 10.1.2 you have permission to submit Payment Information where permission may be required; and
 • 10.1.3 you will keep this information accurate and up-to-date. Your creation of an Account is further affirmation of your representation and warranty.
 • 10.2 It is recommended that you do not share your Account details, particularly your username and password. We accept no liability for any losses or damages incurred as a result of your Account details being shared by you. If you use a shared computer, it is recommended that you do not save your Account details in your internet browser.
 • 10.3 If you have reason to believe that your Account details have been obtained by another person without consent, you should contact Us immediately to suspend your Account and cancel any unauthorised orders or payments that may be pending. Please be aware that orders or payments can only be cancelled up until provision of Services has commenced. In the event that an unauthorised provision commences prior to your notifying Us of the unauthorised nature of the order or payment then you shall be charged for the period from the commencement of the provision of services until the date you notified us and may be charged for a billing cycle of one month.
 • 10.4 When choosing your username you are required to adhere to the terms set out above in Clause 9. Any failure to do so could result in the suspension and/or deletion of your Account.

11. Termination and Cancellation of Accounts

 • 11.1 Either STAPP Education or you may terminate your Account. If We terminate your Account, you will be notified by email and an explanation for the termination will be provided. Notwithstanding the foregoing, We reserve the right to terminate without giving reasons.
 • 11.2 If We terminate your Account, any current or pending orders or payments on your Account will be cancelled and provision of Services will not commence.

12. Services, Pricing and Availability

 • 12.1 Whilst every effort has been made to ensure that all general descriptions of Services available from STAPP Education correspond to the actual Services that will be provided to you, We are not responsible for any variations from these descriptions as the exact nature of the Services may vary depending on your individual requirements and circumstances. This does not exclude Our liability for mistakes due to negligence on Our part and refers only to variations of the correct Services, not different Services altogether. Please refer to sub-Clause 13.8 for incorrect Services.
 • 12.2 Where appropriate, you may be required to select the required Plan of Services.
 • 12.3 We neither represent nor warrant that such Services will be available at all times and cannot necessarily confirm availability until confirming your Order. Availability indications are not provided on the Website.
 • 12.4 All pricing information on the Website is correct at the time of going online. We reserve the right to change prices and alter or remove any special offers from time to time and as necessary.
 • 12.5 In the event that prices are changed during the period between an order being placed for Services and Us processing that order and taking payment, then the price that was valid at the time of the order shall be used.

13. Orders and Provision of Services

 • 13.1 No part of this Website constitutes a contractual offer capable of acceptance. Your order constitutes a contractual offer that We may, at Our sole discretion, accept. Our acceptance is indicated by Us sending to you an order confirmation email. Only once We have sent you an order confirmation email will there be a binding contract between STAPP Education and you.
 • 13.2 Order confirmations under sub-Clause 13.1 will be sent to you before the Services begin and shall contain the following information:
 • 13.2.1 Confirmation of the Services ordered including full details of the main characteristics of those Services;
 • 13.2.2 Fully itemised pricing for the Services ordered including, where appropriate, taxes, delivery and other additional charges;
 • 13.2.3 Relevant times and dates for the provision of the Services;
 • 13.2.4 User credentials and relevant information for accessing those services.
 • 13.3 If We, for any reason, do not accept your order, no payment shall be taken under normal circumstances. In any event, any sums paid by you in relation to that order will be refunded within 14 calendar days.
 • 13.4 Payment for the Services shall be taken via your chosen payment method, immediately for any setup fee that corresponds to the service plan you purchased and at the same day of each subsequent month (“billing cycle”) for charges accrued during the previous month (“billing cycle”) AND/OR as indicated in the order confirmation you received.
 • 13.5 We aim to fulfill your Order within 2-3 working days or if not, within a reasonable period following your Order, unless there are exceptional circumstances. If we cannot fulfill your Order within a reasonable period, we will inform you at the time you place the Order by a note on the relevant web page or by contacting you directly after you place your Order. Time is not of the essence of the Contract, which means we will aim to fulfill your Order within any agreed timescales but this is not an essential term of the Contract and we will not be liable to you if we do not do so. If the Services are to begin within 14 calendar days of Our acceptance of your order, at your express request, you will be required to expressly acknowledge that your statutory cancellation rights, detailed below in Clause 14, will be affected.
 • 13.6 STAPP Education shall use all Our reasonable endeavours to provide the Services with reasonable skill and care, commensurate with best trade practice.
 • 13.7 In the event that Services are provided that are not in conformity with your order and thus incorrect, you should contact Us immediately to inform Us of the mistake. We will ensure that any necessary corrections are made within five (5) working days.
 • Additional terms and conditions may apply to the provision of certain Services. You will be asked to read and confirm your acceptance of any such terms and conditions when completing your Order.
 • 13.8 STAPP Education provides technical support via our online support forum and/or phone. STAPP Education makes every effort possible to respond in a timely manner but we do not guarantee a particular response time.

14. Cancellation of Orders and Services

We want you to be completely satisfied with the Products or Services you order from STAPP Education. If you need to speak to us about your Order, then please contact customer care on [PHONE NUMBER], or by email at support@stapp.solutions or write to us at our address (see section 1 above). You may cancel an Order that we have accepted or cancel the Contract. If any Specific Terms accompanying the Service contain terms about cancelling the Service, the cancellation policy in the Specific Terms will apply.
 • 14.1 If you are a consumer based within the European Union, you have a statutory right to a “cooling off” period. This period begins once your order is confirmed and the contract between STAPP Education and you is formed and ends at the end of 14 calendar days after that date. If you change your mind about the Services within this period and wish to cancel your order, please inform Us immediately using the following email: support@stapp.solutions. Your right to cancel during the cooling off period is subject to the provisions of sub-Clause 14.2.
 • 14.2 As specified in sub-Clause 13.6, if the Services are to begin within the cooling off period you are required to make an express request to that effect. By requesting that the Services begin within the 14 calendar day cooling off period you acknowledge and agree to the following:
 • 14.2.1 If the Services are fully performed within the 14 calendar day cooling off period, you will lose your right to cancel after the Services are complete.
 • 14.2.2 If you cancel the Services after provision has begun but is not yet complete you will still be required to pay for the Services supplied up until the point at which you inform Us that you wish to cancel. The amount due shall be calculated in proportion to the full price of the Services and the actual Services already provided. Any sums that have already been paid for the Services shall be refunded subject to deductions calculated in accordance with the foregoing. Refunds, where applicable, will be issued within 5 working days and in any event no later than 14 calendar days after you inform Us that you wish to cancel.
 • 14.3 Cancellation of Services after the 14 calendar day cooling off period has elapsed shall be subject to the specific terms governing those Services and may be subject to a minimum contract duration.

15. Privacy

Use of the Website is also governed by Our Privacy Policy (education.stapp.solutions/privacy) which is incorporated into these Terms and Conditions by this reference. To view the Privacy Policy, please click on the link above.

16. How We Use Your Personal Information (Data Protection)

 • 16.1 All personal information that We may collect (including, but not limited to, your name and address) will be collected, used and held in accordance with the provisions of the Data Protection Act 1998 and your rights under that Act.
 • 16.2 We may use your personal information to:
 • 16.2.1 Provide Our Services to you;
 • 16.2.2 Process your payment for the Services; and
 • 16.2.3 Inform you of new products and services available from Us. You may request that We stop sending you this information at any time.
 • 16.3 In certain circumstances (if, for example, you wish to purchase Services on credit), and with your consent, We may pass your personal information on to credit reference agencies. These agencies are also bound by the Data Protection Act 1998 and should use and hold your personal information accordingly.
 • 16.4 We will not pass on your personal information to any other third parties without first obtaining your express permission.

17. Disclaimers

 • 17.1 We make no warranty or representation that the Website will meet your requirements, that it will be of satisfactory quality, that it will be fit for a particular purpose, that it will not infringe the rights of third parties, that it will be compatible with all systems, that it will be secure and that all information provided will be accurate. We make no guarantee of any specific results from the use of our Service or Services.
 • 17.2 No part of this Website is intended to constitute advice and the Content of this Website should not be relied upon when making any decisions or taking any action of any kind.
 • 17.3 No part of this Website is intended to constitute a contractual offer capable of acceptance.
 • 17.4 Whilst We use reasonable endeavours to ensure that the Website is secure and free of errors, viruses and other malware, you are strongly advised to take responsibility for your own internet security, that of your personal details and your computers.

18. Changes to the Facilities and these Terms and Conditions

We reserve the right to change the Website, its Content or these Terms and Conditions at any time. You will be bound by any changes to the Terms and Conditions from the first time you use the Website following the changes. If We are required to make any changes to these Terms and Conditions by law, these changes will apply automatically to any orders currently pending in addition to any orders placed by you in the future.

19. Availability of the Website

 • 19.1 The Website is provided “as is” and on an “as available” basis. STAPP Education uses industry best practices to provide a high uptime, including a fault-tolerant architecture hosted in cloud servers. We give no warranty that the Website or Facilities will be free of defects and / or faults and we do not provide any kind of refund for outages. We provide no warranties (express or implied) of fitness for a particular purpose, accuracy of information, compatibility and satisfactory quality.
 • 19.2 We accept no liability for any disruption or non-availability of the Website resulting from external causes including, but not limited to, ISP equipment failure, host equipment failure, communications network failure, power failure, natural events, acts of war or legal restrictions and censorship.

20. Limitation of Liability

 • 20.1 To the maximum extent permitted by law, We accept no liability for any direct or indirect loss or damage, foreseeable or otherwise, including any indirect, consequential, special or exemplary damages arising from the use of the Website or any information contained therein. You should be aware that you use the Website and its Content at your own risk.
 • 20.2 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts .
 • 20.3 Nothing in these Terms and Conditions excludes or restricts STAPP Education's liability for any direct or indirect loss or damage arising out of the incorrect provision of Services or out of reliance on incorrect information included on the Website.
 • 20.4 In the event that any of these terms are found to be unlawful, invalid or otherwise unenforceable, that term is to be deemed severed from these Terms and Conditions and shall not affect the validity and enforceability of the remaining Terms and Conditions. This term shall apply only within jurisdictions where a particular term is illegal.

21. No Waiver

In the event that any party to these Terms and Conditions fails to exercise any right or remedy contained herein, this shall not be construed as a waiver of that right or remedy.

22. Previous Terms and Conditions

In the event of any conflict between these Terms and Conditions and any prior versions thereof, the provisions of these Terms and Conditions shall prevail unless it is expressly stated otherwise.

23. Third Party Rights

Nothing in these Terms and Conditions shall confer any rights upon any third party. The agreement created by these Terms and Conditions is between you and STAPP Education.

24. Communications

 • 24.1 All notices / communications shall be given to Us either by post to Our Premises (see address above) or by email to support@stapp.solutions. Such notice will be deemed received 3 days after posting if sent by first class post, the day of sending if the email is received in full on a business day and on the next business day if the email is sent on a weekend or public holiday.
 • 24.2 We may from time to time, if you opt to receive it, send you information about Our products and/or services. If you do not wish to receive such information, please click on the ‘Unsubscribe’ link in any email which you receive from Us.

25. Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions and the relationship between you and STAPP Education shall be governed by and construed in accordance with the Law of England and Wales and STAPP Education and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of [COUNTRY].